Üniversitenin Bilimsel Araştırmalarla Bilime Katkı Yapması

Fikir Yazıları - Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Üniversitenin Bilimsel Araştırmalarla Bilime Katkı Yapması

Günümüzde önemli bir terim haline gelen bilim Latince “bilmek” anlamına gelen “scire” kelimesinden gelmektedir. Bilimin dinamik yapısından ve çok yönlülüğünden dolayı ortak bir tanım yapılamamaktadır. Bilim değişik açılardan çeşitli şekillerde tanımlanmıştır, fakat bilimin alanı düşünüldüğünde her tanım bilimin bir yönünü tanımlamıştır. Bilim insanoğlunun evreni, doğa ve toplumsal olayları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlama, geleceğe dönük öngörü yaparak kontrol altına alabilme yolunda gerçekleştirdiği akademik çalışmalarla elde ettiği bilgilerdir. Bilim bilme, evreni anlayabilme, olay ve olgulara yorumlar getirebilme, doğa güçlerini kontrol edebilme ihtiyacından ve güdüsünden kaynaklanan, bazen bir “süreç” bazen de “sonuç” olarak algılanandır. “Süreç” olarak bilimi birtakım eylemsel ve düşünsel işlemlerin bir örgüsü sayabiliriz. “Sonuç” olarak bilim düzenli yâda organize bir bilgi bütünüdür. Bilim geçerliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünüdür. Bilim dış dünyaya, nesnel gerçekliğe ve bu gerçeklikte yer alan olgulara ilişkin, tarafsız gözlem ve sistematik deneye dayalı, zihinsel etkinliklerin ortak adıdır. Bilim geçerliliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünüdür. Bilim, bir evrim (olgular süreci) aynı zamanda bir devrim (geçmişi ezip geçen)’dir. Bilimin özünde bilimsel yöntemle sınanama ve yanlışlamaya açık diğer bir deyişle göreli olarak “gerçeği arayış” vardır.

Bilimsel araştırma, bilimsel yöntemler kullanarak yeni bilgi üretmektir. Bilimsel araştırma, gerçeği aramanın sistematik bir yoludur. Bilimsel araştırmanın sistematik olması araştırma desenini oluşturma, bilgi toplama ve yorumlama, sonuçlara ulaşma sürecinin birbirini tamamlaması ve desteklemesi anlamına gelmektedir. Bilim insanı bilinmeyeni ortaya çıkarma, tanımlama ve sonuçlara ulaşma çabası içerisindedir. Bilim insanı bu amaçla araştırmaya yön veren soru veya soruları cevaplayabilecek bilgileri bilimsel yöntemlerle toplamakta ve elde ettiği yeni bilgileri yorumlayarak sonuçlara ulaşmaktadır. Bilimsel araştırma, bilimin oluşmasını ve gelişmesini sağlamaktadır.

Üniversitelerin bir görevi “temel” ve “uygulamalı” bilimsel araştırmalar yapmak suretiyle bilim alanlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Üniversiteler günümüzde bilgi üreten ve bilgi ileten kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Üniversitenin en önemli özelliği, yani onu diğer kurumlardan ayıran temel fark bilimsel araştırma yapmasıdır. Yapılan bilimsel araştırmalarda varılan sonuçlar rapor, makale veya kitap olarak yayınlanarak öncelikle ilgili olanlara duyurulur. Araştırma üniversiteleri lisansüstü eğitim aracılığıyla öncelikli olarak “araştırma” görevini yerine getirmektedir. Bilimsel araştırma, insanın algıladığı olgular hakkında sahip olduğu bilgisini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için gerekli olan süreç ve teknolojileri geliştirebilmek için gerçekleştirdiği bilgi üretim etkinlikleridir. Bilimsel araştırmalarda bilgi üretmek için bilimsel araştırma yöntemleri kullanılır. Bilimsel yöntem, problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla, planlı ve sistemli olarak, verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

Üniversitenin yaptığı “temel” ve “uygulamalı” bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunması, bilimin daha ileriye gitmesini sağlamaktadır. Araştırma üniversiteleri, öncelikli olarak üstlendiği bilimsel araştırmalarla bilimin ilerlemesine katkı yapmaktadır. Ülkemizdeki araştırma üniversiteleri Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,? Bursa UludağÜniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz EylülÜniversitesi, EgeÜniversitesi, Erciyes Üniversit??esi, FıratÜniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, HacettepeÜniversitesi, İhsan Doğramacı BilkentÜniversitesi, İstanbul TeknikÜniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbulÜniversitesi-Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz TeknikÜniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu TeknikÜniversitesi, SabancıÜniversitesi Ve Yıldız TeknikÜniversitesi’dir. Kitlesel eğitim üniversiteleri, öncelikli olarak meslek insanı yetiştirmeyi üstlenmesine rağmen yaptığı bilimsel araştırmalarla bilimin ilerlemesine katkı yapmaktadır.