ÜNİVERSİTENİN MESLEK İNSANINI YETİŞTİRMESİ

Fikir Yazıları - Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

ÜNİVERSİTENİN MESLEK İNSANINI YETİŞTİRMESİ

Toplumsal hayatın sürekliliği ve gelişimi açısından iş bölümünün gerektirdiği meslek insanının istenilen nitelikte ve nicelikte yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Meslek insanı hem edindiği becerilerle üretim yaparak potansiyelini ortaya koymakta hem de toplumsal hayatın sürekliliği ve gelişimi için katkıda bulunmaktadır. Meslek insanının yetiştirilmesinin amaçlı ve planlı bir biçimde gerçekleştirilmesi stratejik öneme sahiptir. Meslek insanının yetiştirilmesi görevi üniversitelere verilmiştir.

Üniversitenin önemli bir görevi verdiği hizmet öncesi eğitimle toplumun ihtiyaç duyduğu meslek insanını yetiştirmektir. Hizmet öncesi eğitimle meslek insanı yetiştirme görevini öncelikle yerine getiren üniversitelere “kitlesel eğitim üniversitesi” denmektedir. Kitlesel eğitim üniversiteleri verdikleri “ön lisans” ve “lisans” eğitimiyle toplumun çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu meslek insanını yetiştirmektedir. Bu görevi öncelikle yerine getiren “kitlesel eğitim üniversiteleri”nin “ön lisans” ve “lisans” öğrenci sayısı “yüksek lisans” ve “doktora” öğrenci sayısından oldukça fazladır. Ülkemizdeki üniversitelerde eğitim-öğretim gören ön lisans ve lisans öğrencisi sayısı lisansüstü eğitim gören öğrenci sayısına göre çok daha fazladır. Bu nedenle ülkemizdeki üniversiteler “kitlesel eğitim üniversiteleri”dir.

Üniversiteler hizmet öncesinde ön lisans ve lisans düzeyinde verdikleri eğitim –öğretimle toplumun çeşitli kademelerinde ihtiyaç duyulan meslek insanını yetiştirirken öncelikle niteliğe sonra niceliğe önem vermesi gerekmektedir. Üniversiteler hizmet öncesi eğitimle meslek insanını yetiştirirken niteliği niceliğe feda etmemelidir. Üniversiteler hizmet öncesi eğitimle yetiştirdikleri meslek insanının mesleğini nitelikli bir biçimde yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatmalıdır. Bu amaçla üniversite yetiştirdiği meslek insanında olması gereken nitelikler konusunda meslek insanını istihdam edecek olan kurum ve kuruluşlarla sürekli iş birliği içinde olmalıdır. Ayrıca üniversiteler yetiştirilecek meslek insanını ihtiyaç duyulan sayıda yetiştirmelidir. Üniversite tarafından ihtiyacın altında veya üstünde yetiştirilen meslek insanı toplumsal, ekonomik, sosyal, psikolojik açıdan sıkıntılara neden olmaktadır.

Üniversite, nitelikli meslek insanı yetiştirerek toplum nazarında saygınlığını artırmaktadır. Üniversitenin şu ya da bu nedenlerle nitelikli meslek insanı yetiştirirken yaptığı eksiklikler ve yanlışlıklar toplum nazarında saygınlığını olumsuz etkilemektedir. Üniversite, her ne sebeple olursa olsun meslek insanını yetiştirirken nitelikten taviz vermemelidir. Aksi durum hem üniversitenin saygınlığına hem de toplumsal hayatın sürekliliğine ve gelişmesine olumsuz etkide bulunacaktır.