Türk Kamu Sisteminin Toplam Kalite ile İmtihanı: MEB Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Uygulamaları 2012-2018 Dönemi-8

Eğitim Bilimleri - Cemil KURT Yazdı.

Milli Eğitim Bakanlığının 1999 da başlayan Kalite Harekâtı süreci, 2003 ve 2006 da ete kemiğe büründürülmüş, Kalite süreci kendini her yıl geliştirip yenilerken 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Uygulamaları adı ile yeni bir programı eğitim sahası ile tanıştırmıştır.

Süreç, Türkiye İhracatçılar Meclisince “İnovasyon Haftası” dolayısıyla 6-8 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlediği İnovasyon Fuarına Milli Eğitim Bakanlığının 20 proje ile katılmasıyla başlamıştır. Yirmi proje, Milli Eğitim Bakanlığının Toplam Kalite Ekip Kategorisi kriterlerinin çok sadeleştirilerek kalite bileşenlerini de içine alacak şekilde geliştirdiği eğitimde yenilikçi yaklaşımları esas alan, interaktif yazılım geliştirilerek eğitim sahasında alınan 5471 proje arasından seçilmiştir.

Bu süreç ile Milli Eğitim Bakanlığı MEB Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Uygulamalarına yönelik temel bir yaklaşım belirleyerek çalışmanın sahada yansımasına bir çerçeve çizmiştir. Bakanlık bu çerçeve üzerinden genel amacını, 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedeflere ulaşılması; yönetici, öğretmen ve öğrencileri yenilikçi uygulamaları hayata geçirmelerinin teşvik ederek eğitim ortamlarının kalitesinin artırılması olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılan yenilikçilik ödülleri faaliyetlerini;

  • Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
  • Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler,
  • Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi,
  • Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme,
  • Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştirilmesi kategorileri altında belirlemiştir.

Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ne Bakanlığa bağlı her kurum, öğretmen, yönetici ile lise ve üstü kademelerde öğrenim gören öğrencilere başvuru hakkı tanımıştır. Böylece uygulamadaki eğitim bileşenlerinin geliştirdikleri ve sonuçlarını alabildikleri yenilikçi uygulamalara ait geniş bir yelpazenin kendisini ifade etmesi amaçlanmıştır.

Son çeyrek yüzyılda Eğitim sistemimizde yürütülmeye çalışılan yeniden yapılanma çalışmalarının genel amacı öğrencilerimizin geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanması, öğretmenlerimizin yeterliklerini üst düzeye çıkararak eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi, eğitim ortam ve süreçlerinin iyileştirilerek başarının artırılması çabası olduğu söylenebilir.

Yirmi birinci yüzyıla damgasını vuran “değişim” eğitim ve öğretimde de yeni uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hiç şüphesiz ki bugün verilmeye çalışılan eğitim ve öğretimle çocuklarımızı henüz var olmayan meslekleri yapmaya, ileri teknolojileri kullanmaya, gelecekte ülkesine ve insanlığa değer katacak bilimsel çalışmaları yapmaya hazırlamak zorundayız.

Tüm bu süreçleri desteklemek, eğitimde kaliteyi artırmak adına Milli Eğitim Bakanlığı son çeyrek yüzyılda birçok çalışma geliştirmiş, sahada uygulamalarını yapmıştır. Bu çalışmaların bazıları uzun soluklu, bazıları kısa soluklu olmuştur. Bazı çalışmalar ise planlama aşamasında teknik, teknokrat veya benzeri çalışma gruplarının ortaya koyduğu emek ve işgücüyle bir noktaya getirilmiş, ancak uygulamaya konmadan Milli Eğitimin raflarına kaldırılmıştır/ durmaktadır.

Bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Uygulamaları 6 yılı kapsayan orta vadede bir saha uygulaması olarak görülmüştür. Bu çalışmada yenilikçilik çalışmalarının eğitim sahasına etkisi, kalite süreci ile olan ilişkisi, içeriğindeki akış ve standardizasyon ile yapılan çalışmaların kronolojisi açıklanmaya çalışılmıştır.

Yazımız devam edecektir…

Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Eğitimde Kalite, Yenilikçilik.

Kaynakça:

Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Eğitimde Kalite, Yenilikçilik

Kaynakça:

Sayın okuyucum, Kaynakça çok geniş yer tuttuğundan sayfa yapısını tasarruflu kullanmak için eklenmemiştir. Kitap sürecinde tüm yararlanılan kaynaklar “bilimsel etik kuralları” çerçevesinde yer verilecektir. Teşekkür ederim.

Atıf için:

Kurt, Cemil. (2022). Türk kamu sisteminin toplam kalite ile imtihanı: MEB Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Uygulamaları 2012-2018 Arası -8. Erişim yeri: www.nirvanasosyal.com