Etkili okul

Fikir Yazıları - HASAN GÜNEŞ

Etkili okul
Okullarda etkililik, okul yöneticilerinin liderlik, etkili öğretmenlik, öğretmenlerin mesleki gelişim, okul-çevre ilişkileri ve örgütsel bağlılık bileşenleri bağlamında ele alınmalıdır.

Kuşkusuz, okul yöneticisinin liderlik özellikleri göstermesi kolay değil. Başka bir ifadeyle okul yöneticilerinin liderlik özelliklerine sahip olmadığına görüyoruz. Çünkü, okul müdürleri liderlik eğitimini kapsayacak okul yöneticiliği eğitimi almamaktadır.

Yine, okul-çevre ilişkileri etkili okulun özellikleri arasındadır. Ancak, bu boyutta da sorunlar görülüyor. Çünkü, okul yöneticileri çevreyi okul amaçları doğrultusunda güdüleyememektedirler.

Diğer taraftan, öğretmen-veli arasında kurulması gereken ilişkilerin zayıf olması okulu etkisizleştirmektedir. Özellikle, ebeveynlerin eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzeyi istenen düzeyde değil.

Yine, okulun etkililiği açısından öğretmenlerin mesleki gelişiminin yetersiz olduğunu görüyoruz. Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimin de yetersiz olduğu aşikardır.

Örgütsel bağlılık, etkili okul için önem taşıyor. Ancak, öğretmenlerin çeşitli gereksinmeleri karşılanmadığı için okula bağlılık göstermeyebilmektedir. Özellikle çeşitli gereksinmeleri karşılanmayan öğretmenlerin iş doyumu düşük olabilmektedir. Bu durum da örgütsel bağlılığı olumsuz etkilemektedir.